Det var et godt og velbesøgt møde onsdag den 12. april 2023.
Arbejdsgruppen fra Vorupør Borgerforening og Vorupør Erhvervsforening fortalte om arbejdet og hvilke overvejelser, der lå bag udspillet. Herefter tog arkitekt Søren Sarup over og gennemgik de foreslåede huse med eksempler på placering og udvidelsesmuligheder.

Her kan du se slides fra projektet.

og her kan du se plancherne.

Borgermøde om bosætning og alternative boliger.

Onsdag den 12. april kl. 19.00 på Skolen vil den arbejdsgruppe, som har arbejdet med boliger og bosætning de sidste par år, fremlægge de spændende resultater.
Arkitekt Søren Sarup fra arkitektfirmaet Puras vil vise og forklare om tankerne bag.

Hvis du overvejer at bygge, eller har et stykke ubenyttet jord i byen, er det ekstra vigtigt at du møder op. Der er rigtig mange penge at spare, hvis der er flere, som vil projektere samtidig. Dels kan kan man jo dele alle opstartsomkostningerne og dels kan materiale og byggeomkostninger laves mere rationelt.

Borgermøde om trafik.

På et velbesøgt borgermøde med næsten 100 deltagere fremlagde Thisted Kommune og repræsentanter for Borger- /Erhvervsforening et gennemarbejdet udkast til forandringer i trafik og parkeringssituationen i Vorupør.
Spørgelysten var stor og forslagene mange. En del af disse vil komme ind i den kommende plan, som vi alle håber vil bedre de trafikale forhold allerede i den kommende sæson.

Se hele præsentationen her.

Udvikling af Vorupør

i Vorupør har vi de senere år været kendte for at være proaktive omkring udviklingen af byen. Det har skabt gode resultater til gavn for alle, både fastboende og gæster. I forbindelse med at Thisted Kommune har fået lavet en "plan for Turismeudvikling" ved hjælp af konsulenter fra COWI, har Vorupør Borgerforening samt Vorupør erhvervsforening besluttet at komme med indstillinger og anbefalinger, så vi kan fortsætte den gode udvikling.
De to foreninger har nedsat et udvalg til at arbejde med de enkelte punkter. Undervejs vil øvrige interessenter blive inddraget i det omfang som udvalget og de to bestyrelser beslutter. Men afsender på indstillingerne til Thisted Kommune vil dog være de to foreninger.
På denne side kan du følge med i emnerne, arbejdet og indstillingerne.

Her kan du se beskrivelsen af udvalgets arbejde samt udvalgets sammensætning.

Hvis du ønsker at studere TurismeUdviklingsplanen, kan den hentes her.

Parkering og infrastruktur.

Dette emne er valgt som det første, da problemerne her har været meget store de seneste år. Vi må forudse, at behovet vokser i kraft af de mange nye tiltag, der er undervejs. Allerede når Nationalparkcentret åbner i maj vil det være uoverskueligt, hvis ikke, der bliver gjort noget.

Udvalget har holdt mange teams møder (grundet Coronaen), og de to bestyrelser har justeret i indstillingen.
Det endelige dokument sendt til Thisted Kommune d. 6. februar 2021 kan ses her.

Hvis du efter at have læst dokumentet, ønsker at vide mere om begrebet "shared space", kan du finde det her.

Næste emne var "alternative overnatningsmuligheder".

Mens arbejdsgruppen arbejdede med emnet fik de kendskab til at der allerede blev søgt investorer på forskellige internetmedier. Derfor satte de emnet på kort pause, mens vi sammen drøftede det stort anlagte projekt omkring et Havbadehotel i Strandkanten, som var omdrejningspunktet i investorsøgningen.

Havbadehotel i Strandkanten.

Dette emne og denne placering er så central, at vi føler, at vi skylder hele byen og området, at vi alle er enige, inden vi bakker op om dette projekt.
Da vi endnu ikke har haft mulighed for at drøfte det blandt alle interessenter og borgere i byen, besluttede vi derfor at indstille til kommunen, at vi IKKE ønsker dette meget dominerende projekt på områdets bedste plads.
For at lægge optimalt pres på kommunalbestyrelsen, tilbød vi alle foreninger i byen, fortrinsvis de foreninger, der har interesser ved landingspladsen, at være medunderskrivere på brevet.
Det var dog kun Vorupør Boldklub, der benyttede sig af denne mulighed.
Du kan læse gruppens brev af den 22. april 2021 til kommunen her.

Brevet er formuleret af de 4 foreninger, der har nedsat arbejdsgruppen: Borgerforeningen, Erhvervsforeningen, Vorupør i Udvikling samt FONDEN ved havet.

Lidt om ændring i gadebilledet.

.

Bare rolig for det er kun midlertidigt. Byggeprocessen med Nationalparkcenteret er trukket ud, og derfor er et nyt Torv desværre ikke klar til feriesæsonen. Byen har brug for P-pladserne i højsæsonen, så det blev aftalt i projektgruppen, at Torvet derfor ikke skulle renoveres før til efteråret, men Thisted Kommune vil have belægningen færdig på Torvet til indvielsen af Nationalparkcentret, så nu er planen således:

  • Betonbelægningen på hele pladsen laves færdig med udgangen af uge 28.
  • Pladsen åbnes i østsiden for parkering, mens vestsiden støbes.
  • Der laves midlertidig parkeringsløsning på pladsen over sommeren.
  • Indretning af pladsen skal drøftes i projektgruppen, og først til efteråret/vinteren laves endelig markering af parkering på pladsen.

Vi tror på, at byen får et flot og velfungerende torv – glæd jer til det!

Der sker også noget på Hawblink for øjeblikket. Der er lavet busholdeplads, og om kort tid bliver hajtænderne på Hawblink ved Vesterhavsgade fjernet. Det medfører, at trafikken snor sig uhindret mellem de to gader. Hvis man ønsker at køre ned forbi havet ved Landingspladsen, så skal man dreje fra den nye ”hovedfærdselsåre”. Vi håber dermed at få reduceret kørslen langs Landingspladsen.

Borgerinddragelse..

Hvad betyder det, og hvordan kommer det til at foregå.?

Da kommunalbestyrelsen i Thisted Kommune på mødet den 11. maj 2021 besluttede at gå videre med planerne omkring "hotellet i strandkanten", blev det med den tilføjelse, at borgerne skal høres og inddrages i processen.
Denne tilføjelse har så godt som alle politikerne siden gentaget, så det må betyde noget for dem. Vi har derfor søgt en forklaring og uddybning af, hvad de og forvaltningen mener med denne formulering.
(det vil jo gøre en verden til forskel, om vi kan komme ind i processen og få egentlig indflydelse, eller vi bare skal forholde os til det oprindelige udspil.)
Vi har modtaget dette svar:

"Thisted Kommunes Klima-, Miljø- og Teknikudvalg besluttede den 7. juni, at forvaltningen frem mod august udarbejder et oplæg til, hvordan inddragelse af borgerne helt præcist skal finde sted. Udvalget ser gerne, at der bliver tale om en digital borgerinddragelse, for eksempel sådan at borgerne via e-Boks inviteres til at deltage. Planen er, at der på en særskilt webside vil blive informeret om projektet og tankerne bag, ligesom borgerne her vil kunne give deres mening til kende.

Det bliver med andre ord først i august, at det politisk besluttes, hvordan borgerne helt præcist bliver inddraget. Og inddragelsen af borgerne vil derfor også først kunne ske i løbet af sensommeren.

Med afsæt i borgernes holdninger skal Kommunalbestyrelsen derefter tage stilling til, om der skal arbejdes videre med udvikling af Havstokken 9 til hotelformål.

Det betyder også, at der på nuværende tidspunkt ikke er nedsat hverken styre- eller arbejdsgrupper vedrørende et eventuelt hotelprojekt. Også dette afventer en politisk stillingtagen til sagen, med afsæt i borgernes holdninger."

Vi har selvfølgelig sendt tydelige signaler, at vi ønsker at deltage i styre- eller arbejdsgruppen.